UA-78987355-1

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (ver)koopovereenkomsten op afstand, die tussen de vennootschap onder firma m.b.a. Chiyoko cosmetics VOF. als verkoper en de consument als koper tot stand komen. Een dergelijke (ver)koopovereenkomst met Chiyoko Cosmetics komt tot stand bij een minimale besteding van de consument van een bedrag ad ‚ā¨ 25,-.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

U (als consument): iedere natuurlijke persoon die bij de overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;

2.

(Ver)koopovereenkomst op afstand:
elke overeenkomst tussen Chiyoko Cosmetics en een consument inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door CHIYOKO COSMETICS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

   

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

1.

De belangrijkste kenmerken van de goederen door CHIYOKO COSMETICS aangeboden, blijken uit de internetsite of de catalogus van CHIYOKO COSMETICS. De aanbiedingen van CHIYOKO COSMETICS zijn steeds vrijblijvend.

2.

Aan verkeerde vermeldingen in de catalogus ten aanzien van de goederen of de prijs kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 Schade, bij gebruik 

  1. CHIYOKO COSMETICS is niet verantwoordelijk voor eventuele allergische reacties op de door ons geleverde goederen, onze producten zijn dermatologisch getest, dit geeft geen garantie dat er geen allergische reacties kunnen optreden.
  2. CHIYOKO COSMETICS is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens of na gebruik van de door ons geleverde goederen         

Artikel 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden en verzendkosten

1.

De prijzen van de producten zoals in de catalogus of op de internetsite vermeld, zijn inclusief BTW en verpakkingskosten.

2.

In geval van verzending van een goed binnen Nederland wordt een bedrag ad ‚ā¨ 4,-- Excl. BTW in verband met verzendkosten in rekening gebracht. Bij aankoop van laserapparatuur worden geen kosten in rekening gebracht In geval van verzending naar het buitenland, worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

3.

In geval van een bestelling van Acupunctuurnaalden en/of Kruiden verzonden binnen Nederland ten bedrage van ten minste ‚ā¨ 125,-- zal door CHIYOKO COSMETICS geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

4.

De koopprijs van de producten dient voor levering van de goederen op de aangegeven bankrekening van CHIYOKO COSMETICS te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden

1.

CHIYOKO COSMETICS spant zich in om de bestelde goederen die voorradig zijn binnen 1-3 werkdagen binnen Nederland aan u te leveren. Deze termijn is niet fataal en dient slechts ter indicatie. De informatie betreffende de voorraad in de internetwinkel kan soms niet overeenkomen met de werkelijke voorraad.

2.

CHIYOKO COSMETICS zal de bestelde goederen uiterlijk binnen twintig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop u uw bestelling aan CHIYOKO COSMETICS heeft toegezonden, leveren.

3.

Indien uw bestelling door CHIYOKO COSMETICS niet (geheel) kan worden geleverd omdat (een deel van) de bestelde goederen niet beschikbaar is, zult u daarvan in kennis worden gesteld.

4.

CHIYOKO COSMETICS heeft het recht om een ander goed van gelijke kwaliteit en prijs te leveren indien het bestelde goed niet leverbaar is binnen twintig dagen.

5.

Mocht CHIYOKO COSMETICS geen goederen kunnen leveren van gelijke kwaliteit en prijs als bedoeld in lid 4, dan heeft u de mogelijkheid om de bedragen die u eventueel ter betaling heeft overgemaakt zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen te laten terugbetalen.

6.

Uw adresgegevens c.q. andere persoonlijke gegevens zullen door CHIYOKO COSMETICS alleen intern worden aangewend om u van informatie te voorzien, deze gegevens zullen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.

Artikel 7 Bedenktijd

1.

In geval van bestelling van een goed beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u de overeenkomst kunt herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in op de dag waarop u het goed/de goederen heeft ontvangen.

2.

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht als bedoeld in lid 1 van deze bepaling, dient u voor het terugzenden van de goederen aan CHIYOKO COSMETICS zorg te dragen. De verzendingkosten in verband met het retourneren van de goederen dient u zelf te dragen.

3.

Het bepaalde in lid 2 geldt niet indien u een (deel van de) bestelling retourneert die ‚ā¨ 80,- of meer bedraagt. In dat geval zullen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aan CHIYOKO COSMETICS, voor rekening van CHIYOKO COSMETICS komen.

4.

CHIYOKO COSMETICS is verplicht in geval u het herroepingsrecht uitoefent de door u gestorte bedragen kosteloos terug te betalen. Deze terugbetaling zal in ieder geval binnen dertig dagen plaatsvinden.

5.

Uw herroepingsrecht zoals in lid 1 van deze bepaling omschreven, geldt niet:

a.

betreffende de levering van audio- en video-opnamen  waarvan de verzegeling is verbroken en boeken;;

b.

betreffende de levering van producten die door koper gebruikt zijn en daardoor uit hygienisch oogpunt niet meer voor verkoop vatbaar zijn;

c.

betreffende de levering van goederen die volgens door u aangegeven specificaties zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

6.

Mochten de geretourneerde goederen beschadigd zijn, dan zal de waardevermindering van het goed bij u in rekening worden gebracht en eventueel verrekend worden met nog verschuldigde bedragen.

Artikel 8 Beschadiging van goederen

1.

In geval van een gebrek aan de bestelde goederen, kunt u ofwel vervanging van het goed ofwel reparatie van het goed verlangen.

2.

U dient binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen bij CHIYOKO COSMETICS melding te maken van het geconstateerde gebrek en uw keuze als bedoeld in lid 1 kenbaar te maken.

3.

Tijdens de reparatie dan wel vervanging van het goed kunt u de overeenkomst niet ontbinden. Mocht na vervanging of reparatie het gebrek nog aanwezig zijn, dan kunt u binnen 14 dagen na vervanging of reparatie de overeenkomst ontbinden en terugbetaling van het betaalde bedrag verlangen.

4.

De aansprakelijkheid van CHIYOKO COSMETICS voor schade, ontstaan als gevolg van een gebrek van de bestelde goederen, wordt uitgesloten.

Artikel 9 Klachten

Voor eventuele klachten over de levering en/of het goed kunt u zich richten tot CHIYOKO COSMETICS, gevestigd te 6641 DG Beuningen, Wilhelminalaan 14. Voor eventuele vragen over geleverde goederen of anderszins kunt u zich eveneens tot voornoemd adres richten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De door CHIYOKO COSMETICS geleverde goederen blijven eigendom van CHIYOKO COSMETICS totdat u alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst correct en volledig bent nagekomen.

Artikel 11 Rente en buitengerechtelijke kosten

Indien u in gebreke bent met de tijdige nakoming van uw betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1 van deze bepaling, bent u verplicht alle door CHIYOKO COSMETICS gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor uw rekening te nemen en volledig te betalen, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen u en CHIYOKO COSMETICS is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over een overeenkomst tussen u en CHIYOKO COSMETICS zullen ter beoordeling aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.